رسانه روزخشونت - رسانه روز

برچسب: خشونت

خشونت در جامعه و راه های مقابله با آن

اگرچه خشونت علیه انسان ‌ها در تمام دوران تاریخ بشریت وجود داشته است و در حقیقت در مقاطعی از تاریخ، اعمال خشونت برای حفظ بقا و دوام زندگی امری ضروری بوده است اما امروزه از نظر جوامع بشری، خشونت به هر شکل و نوعش قبیح و غیر قابل توجیه است. در این نوشتار به بررسی تعریف خشونت، انواع آن و…